Samrådunderlag för förändringar vid Foodhills AB

Foodhills planerar att ansöka om nytt tillstånd för sin produktion av ärtor, enligt 9 kapitlet miljöbalken.

Idag bedrivs ärtproduktion om ca 9 000 ton per år. Planerad ansökan omfattar en produktion av livsmedel baserade på vegetabiliska råvaror (till exempel ärtor, spenat, grönkål, broccoli) om en total produktion av 70 000 ton färdig produkt. Ansökan omfattar även mottagning och rening av avloppsvatten vid befintligt reningsverk på fastigheten Lunnahus 4:2 som tar emot avloppsvatten från livsmedelsproduktion från flera verksamheter.

Idag har Foodhills AB tillstånd att producera 110 000 ton livsmedelsprodukter baserade på grönsaker, fisk, kött och cerealier. Den planerade ansökta verksamheten medför en minskning av den tillståndsgivna produktionen.

Mer information om förändringarna finns i bifogat förkortat samrådsunderlag. Om du önskar ta del av hela det kompletta samrådsunderlaget som ingick vid myndighetssamrådet finns det tillgängligt här: Ladda ner

Ni bereds härmed möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet. Dessa synpunkter kommer att biläggas ansökans samrådsredogörelse, varför dina personuppgifter kan bli offentliga. Synpunkter kan lämnas till nedanstående senast 2024-01-07 och måste vara skriftliga (helst e-post alternativt brev).

WSP Sverige AB, att: Eric Torkelsson Karlsson, Högabergsgatan 3, 371 21 Karlskrona. Epost: eric.tkarlsson@wsp.com

Vi söker ditt samtycke för att använda cookies
Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera. Gör ett snabbval med någon av knapparna nedan eller välj Cookie-inställningar för mer detaljerad information.
Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande. I vår integritetspolicy finner du även information om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Integritetspolicy
Cookie-inställningar
Acceptera alla
Acceptera enbart nödvändiga
Avvisa alla